Home
Over ons

Algemene voorwaarden LADRU ACADEMY

1.

Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: "Algemene Voorwaarden", wordt verstaan onder:
1.2 "Deelnemer": de natuurlijke persoon die ingevolge de Overeenkomst tussen en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van LADRU ACADEMY.
1.3 "Inschrijfformulier": formulier dat deel uitmaakt van de internetsite "www.ladruacademy.com” van LADRU ACADEMY
1.4 "Opdrachtgever": de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met LADRU ACADEMY aangaat.
1.5 "Overeenkomst": een overeenkomst tussen LADRU ACADEMY en Opdrachtgever ter zake van één of meer door LADRU ACADEMY ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.
1.6 "Deelnamekosten": de totale som van de door LADRU ACADEMY - ter zake een met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst - te verlenen diensten inclusief BTW.
1.7 "LADRU ACADEMY" gevestigd te Nieuw-Vennep
2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door LADRU ACADEMY gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten betreffende de “LADRU ACADEMY”.
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door LADRU ACADEMY uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien LADRU ACADEMY daar schriftelijk mee heeft ingestemd.
2.4 Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.
2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
3. Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van LADRU ACADEMY zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand, nadat Opdrachtgever het inschrijfformulier via de site heeft ingevuld, de algemene voorwaarden heeft aangevinkt en het AANMELD formulier heeft verstuurd.
4.

Betaling

4.1 iDEAL betaling LADRU ACADEMY biedt de mogelijkheid via iDEAL te betalen. (alleen mogelijk voor betalingen binnen Nederland). Bij deze betaalmethode kunt u direct tijdens het aanmeldproces de betaling afhandelen met uw eigen bank. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als u telebankiert, kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden.
4.2 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn.
4.3 Bij niet tijdige betaling behoudt LADRU ACADEMY zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren en is Opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in Artikel 8 lid 2 van de Algemene Voorwaarden aansprakelijk voor de annuleringskosten.
5.

Instructies en gedragsregels

5.1 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van LADRU ACADEMY ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke LADRU ACADEMY nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.
5.2 Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door LADRU ACADEMY in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door LADRU ACADEMY van (voortzetting van) deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Deelnemer.
6.

Aansprakelijkheid van LADRU ACADEMY

6.1 Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de Deelnemer. LADRU ACADEMY aanvaardt - behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van LADRU ACADEMY – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle)zaken, bagage en ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van LADRU ACADEMY, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.
6.2 LADRU ACADEMY aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-) verzekeringen van derden die door LADRU ACADEMY bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
6.3 Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van LADRU ACADEMY beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheid-)verzekering(en) aanspraak bestaat.
7.

Aansprakelijkheid Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor LADRU ACADEMY en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen - van Deelnemer.
7.2 Opdrachtgever zal LADRU ACADEMY vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.
8.

Overmacht/Wijziging/Annulering LADRU ACADEMY

8.1 Indien LADRU ACADEMY door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is LADRU ACADEMY gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever is gehouden.
8.2 Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een evenement. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 70% van het maximaal aantal deelnemers per evenement.
9.

Annulering door Opdrachtgever

9.1 Annulering dient schriftelijk te geschieden, waarbij de datum van de poststempel als peildatum zal dienen voor het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
9.2 Annulering vanaf 14 dagen voor het evenement kan alleen geschieden met één van de volgende redenen: ziekte, blessure of ernstige calamiteiten. In geval van ziekte of blessure dient een doktersverklaring te worden overhandigd aan LADRU ACADEMY.
9.3 Andere redenen voor annuleren kunnen alleen worden aangedragen tot 14 dagen voor het evenement, met de daarbij horende administratie en annuleringskosten.
9.4 Bij annulering van de Overeenkomst voor een Cursus wordt per Deelnemer het volgende bedrag in rekening gebracht:
- €12,50 administratie en annuleringskosten, wanneer de annulering vanwege een blessure ontvangen is.
- €12,50 administratie en annuleringskosten, waarbij de annulering tot 6 weken voor het evenement ontvangen is
- 25% van inschrijfgeld administratie en annuleringskosten, waarbij de annulering minimaal 6 weken voor het evenement ontvangen is.
- 50% van inschrijfgeld administratie en annuleringskosten, waarbij de annulering minimaal 14 dagen voor het evenement ontvangen is.
- 75% van inschrijfgeld administratie en annuleringskosten, waarbij de annulering minimaal 7 dagen voor het evenement ontvangen is.
- 100% van inschrijfgeld administratie en annuleringskosten, waarbij de annulering maximaal op de dag voor het evenement schriftelijk of telefonisch ontvangen is.
10.

Gevonden voorwerpen

10.1 Gevonden voorwerpen worden na afloop van het evenement nog drie weken door LADRU ACADEMY bewaard. Na het verstrijken van deze periode is LADRU ACADEMY gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel naar keuze.
11.

Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.
12.

Overige bepalingen

12.1 Beeldmateriaal van de LADRU ACADEMY cursusactiviteiten en haar deelnemers, opgenomen terplekke en op diverse locaties kunnen door LADRU ACADEMY worden gebruikt in haar communicatiemiddelen ter promotie van LADRU ACADEMY.